"Nostalgia" choreography rehearsal - parts 1 through 7 with music

Video of "Nostalgia" choreography rehearsal - parts 1 through 7 with music from May 2nd 2018


You can download rehearsal_nostalgia-part-1-7-with_music_20180502.mp4